EZCHECKEDIN CUSTOMER REFERRAL & REWARD PROGRAM

About

Cứ mỗi người mà quý vị giới thiệu sử dụng dịch vụ của EZCheckedin. Chúng tôi sẽ tặng quý vị $300. Đơn giản là quý vị chỉ cần giới thiệu sơ qua về dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin liên lạc cho EZCheckedin và mọi việc còn lại là trách nhiệm của chúng tôi để chúng ta cùng có lợi, giúp người quen của quý vị có thêm công cụ giúp quản lý tiệm tốt hơn, giúp chúng tôi có thêm khách hàng để phục vụ và cuối cùng là giúp quý vị có thêm khoản thu hoa hồng cảm ơn từ EZcheckedin.


Nếu khách hàng thanh toán theo tháng, thì tháng đầu tiên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị $100, tháng thứ 6 gửi thêm $100 và tháng thứ 12 gửi $100 còn lại.


Tại sao? Thay vì chúng tôi phải trả tiền quảng cáo cho Facebook và Google, thì chúng tôi trả cho quý vị tốt hơn và hữu hiệu hơn!


100% HỨA LÀ SẼ LÀM . CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ MẤT DANH DỰ CHỈ VÌ $300.

Dùng form dưới đây để trở thành Partner của EZCheckedin.
  • Referral Partner